Innowacyjny System 2w1

Drukuj

Nowoczesne rozwiązanie zmniejszające energochłonność urządzenia i gabaryty maszynowni.

 

 

Poniższa fotografia przedstawia maszynownię typowej komory śrutowniczej, wyposażoną w oddzielne systemy recyrkulacji ścierniwa i odpylania komory. Układ taki stosowany jest najczęściej gdy:


a) Zarówno wysokość jak i szerokość komory są większe niż 6m. Taką komorę nazywamy komorą "dużą".

b) Inwestor chce podzielić inwestycję na etapy. Na początku stawia jedynie obudowę komory z oświetleniem i systemem odpylania, system recyrkulacji ścierniwa dokupuje w przyszłości. Ostatnim etapem takiej inwestycji jest dołożenie podłogi zgarniakowej do wcześniej przygotowanego zagłębienia.


Fot1. Maszynownia z oddzielnymi systemami recyrkulacji ścierniwa i odpylania komory. Inwestor samodzielnie wykonał obudowę komory, budując od podstaw nowy budynek z wydzieloną częścią maszynowni. Instalacja ta powstała w 2002r.

Standardowe przekroje poprzeczne komór B x H są mniejsze od 6,0[m] x 6,0[m].

Od pola powierzchni przekroju poprzecznego komory zależy wydajność systemu odpylania, który musi zostać zamontowany w komorze, a co się z tym wiąże koszty całej inwestycji oraz późniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną (w głównej mierze uzależnione od mocy silników elektrycznych).

Długości L  (dla danego przekroju) są wielkościami skokowymi dobranymi do długości wsadu i nie mają one wpływu na dobór systemu odpylania.

W praktyce oznacza to, że w komorze o wysokości 3,0[m], szerokości 3,0[m] i długości 4,0[m] zostanie zastosowany taki sam system odpylania jak w komorze o tej samej wysokości i szerokości ale długości 10,0[m].

W chwili obecnej, do wszystkich komór, których wysokość i szerokość są mniejsze od 6,0[m], lub też iloczyn wysokości i szerokości jest mniejszy od 36[m2], proponujemy zastosowanie systemów zintegrowanych z typoszeregu Magivac MW (np. MW-110, MW-220, MW-300) mogących realizować w ramach jednego urządzenia dwie funkcje:

-czyszczenie strumieniowo-ścierne, odzysk i regenerację użytego ścierniwa oraz dodatkowo,

-odpylanie wnętrza komory z pyłów powstających w czasie czyszczenia,

Poniższa fotografia przedstawia maszynownię  komory w konfiguracji 2 w 1.

Fot 2. Maszynownia komory, z połączonym systemem recyrkulacji ścierniwa i odpylania komory. Jest to klasyczny przykład układu 2 w 1. Prezentowane na zdjęciu urządzenie, to "System recyrkulacji ścierniwa i instalacja odpylania komory MAGIVAC MW-185".

Zasada działania systemu 2 w 1.

Użyte ścierniwo zbierane jest z podłogi komory obróbczej do podajnika pneumatycznego tzw. czerpni (umieszczonej w ścianie komory - patrz zdj.) i zasysane jest do separatora systemu Magivac. W separatorze następuje oddzielanie zanieczyszczeń od ścierniwa. Zanieczyszczenia zostają zassane do odsysacza, na którego filtrze są zatrzymywane i gromadzone w pojemniku na pył. Czystym ścierniwem napełniana jest cyklicznie oczyszczarka, z której ścierniwo podawane jest wężem ścierniwa do dyszy. Odpylanie komory polega na przetłaczaniu przez komorę powietrza, które zabiera ze sobą cząsteczki pyłu przez tą samą czerpnię, którą odbiera ścierniwo. Od momentu dostania się do czerpni powietrze wykonuje już drugą funkcję tj. odzysk ścierniwa - obie funkcje za jednym przejściem. Oba zadania realizuje jeden układ ssawny powietrza, zabudowany w odpylaczu systemu MW. W odpylaczu zanieczyszczenia zatrzymywane są na filtrach patronowych i okresowo strzepywane przeciwprądowo impulsami sprężonego powietrza do pojemnika na pył.

 

Centrum Antykorozji RESIN jest wyłącznym producentem elementów nowoczesnego i wysoce cenionego systemu Polskie Komory Śrutownicze MAGIVAC