Instalacje Odpylające

Email Drukuj

Instalacje odpylająco-wentylacyjne obiektów do obróbki strumieniowo-ściernej i innych obiektów przemysłowych służą m.in. do odpylania wnętrza komór obróbczych podczas obróbki strumieniowo-ściernej

 

Instalacja zapewnia obsłudze odpowiednie warunki pracy i widoczność oraz chroni środowisko przed emisją pyłów na zewnątrz obiektu. Nie zabezpiecza jednak obsłudze pracujacej wewnątrz komory powietrza oddechowego, które musi pochodzić z indywidualnego sprzętu ochrony osobistej. Aby instalacja spełniała swoje zadania niezbędne jest optymalne dobranie jej w zalezności od wielkości i kształtu komory, używanego ścierniwa i stopnia zanieczyszczenia powierzchni wsadu przed oczyszczeniem.

Instalacje mogą być wykonane w układzie:

  1. otwartym gdzie cały strumień powietrza wyrzucany jest z komory na zewnątrz,
  2. zamkniętym gdzie powietrze wywiewane z komory recyrkuluje.

W układzie zamkniętym stopień recyrkulacji jest regulowany przepustnicami, które mogą przykładowo kierować 80% wywiewanego powietrza z powrotem do komory a 20% na zewnątrz. Stosuje się ten układ w celu utrzymywania ciepłego i suchego powietrza w obiegu co przy dużych obiektach znacznie obniża koszty ogrzewania. Układ zamknięty może pracować po przesterowaniu jako układ otwarty w okresie kiedy komora nie jest ogrzewana i zachowana jest optymalna wilgotność powietrza w komorze.

Przy budowie komór obróbczych istotne jest z punktu widzenia efektywności pracy instalacji odpylająco-wentylacyjnej aby przekrój poprzeczny komory był jak najmniejszy w stosunku do potrzebnej kubatury. Takie rozwiązanie zwiększa prędkość przepływającego powietrza przez komorę a przez to zwiększa skuteczność odpylania. Praktycznie skuteczność odpylania w danej komorze można ocenić po czasie liczonym od chwili zakończenia czyszczenia do chwili gdy w komorze zapylenie nie jest widoczne. Czas ten może wynosić od kilkunastu sekund do kilkunastu minut. Uzyskanie tego czasu zależy głównie od wielkości przepływającego strumienia powietrza przez komorę a ten z kolei zależy od wielkości zainstalowanego odpylacza i przewodów. Przy wyznaczaniu potrzebnego strumienia powietrza przepływającego przez komorę pmocne jest także określenie ilości wymian powietrza w komorze, w ciągu godziny. Krotność ta może wynosić od 20 do 500.

Projektując daną instalację należy uwzględnić również stopnie obciążenia instalacji:

  1. lekki - dorywcze wykorzystywanie instalacji przy czyszczeniu wsadu nieznacznie zanieczyszczonego,
  2. średnie - pełne wykorzystanie czasu pracy przy czyszczeniu średnio zanieczyszczonego wsadu,
  3. ciężkie - pełne wykorzystanie czasu pracy przy czyszczeniu silnie zanieczyszczonego wsadu (np. czyszczenie renowacyjne, odlewnictwo) i/lub używanie silnie pylących ścierniw np. piasku kwarcowago.

 

Tak przykładowo instalacja przy śrutowaniu może być około trzykrotnie mniejsza aniżeli instalacja przy piaskowaniu. A zatem koszty inwestycyjne i eksploatacyjne planowanej instalacji przemawiają za śrutowaniem - niezależnie od kosztów ścierniwa, które są też znacznie niższe przy śrutowaniu.

Zalecane jest wbudowanie w instalację urządzeń grzewczych i osuszających powietrze - jeśli zachodzi taka potrzeba. Zaleca się utrzymywanie w komorze obróbczej stałej wilgotności powietrza na poziomie 45%RH (wilgotności względnej). Zapobiega to powstawaniu rdzy nalotowej. Instalacja wraz z odpylaczem powinna być zabezpieczona przed powstawaniem skroplin na ściankach wewnętrznych - po przekroczeniu punktu rosy - poprzez odpowiednią izolację np. z wełny mineralnej.

 

Centrum Antykorozji RESIN jest wyłącznym producentem elementów nowoczesnego i wysoce cenionego systemu Polskie Komory Śrutownicze MAGIVAC

 

Potrzebujesz pomocy?

Chcesz dokładniej zapoznać się z naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami

Nasi konsultanci udzielą ci pełnej informacji
i odpowiedzą na pytania oraz wyjaśnią wątpliwości.

Możesz także zamówić pełny katalog naszych produktów
Zamówienia na katalog przyjmujemy telefonicznie pod numerem:

+48 (12) 275 17 45

jak i poprzez zamieszczony tutaj formularz.

Flash 8 required
Updated by ASGARD: